รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:21 ก.ย. 2561]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.11 21021
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.12 22022
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.13 21122
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.14 20121
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.15 20121
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.16 23023
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.11 27330
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.12 30030
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.11 10010
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.11 20323
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.12 20323
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.13 23225
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ14 22224
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.11 14216
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.12 15520
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.11 21930
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 32932361
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.11 54550
การบัญชี:การบัญชี พบ.12 14748
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.11 53237
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.12 13536
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 12159171
รวม  ปวช.1341191532
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.21 17017
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.22 17017
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.23 17017
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.24 18119
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.21 23225
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.22 20020
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.21 16016
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.21 23023
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.22 22022
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.21 16016
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.22 16016
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.21 71320
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 21216228
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.21 14142
การบัญชี:การบัญชี พบ.22 13738
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.21 12526
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.22 02828
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3131134
รวม  ปวช.2215147362
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.31 13114
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.32 13013
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.33 19019
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.34 13013
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.31 13013
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.32 14014
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.31 17017
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.32 25025
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.31 15015
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.32 000
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.31 606
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1481149
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.31 13334
การบัญชี:การบัญชี พบ.32 02828
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.31 12526
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.32 22830
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4114118
รวม  ปวช.3152115267
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล1275132
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์342256
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ26026
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง17210182
ช่างยนต์:ยานยนต์2545259
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์76783
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10173183
การบัญชี:การบัญชี9231240
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 689 49 738
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 19 404 423
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 708 453 1161จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.11 34034
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มอย.11 23023
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล สอผ.11 11011
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.11 26026
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มอฟ.11 31334
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.11 14115
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.11 8412
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สอว.11 8210
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ มอว.11 213
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 15711168
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ.11 22426
การบัญชี:การบัญชี มบบ.11 13738
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ สบค.11 22022
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ มบค.11 11718
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 698104
รวม  ปวส.1163109272
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สอย.21 31031
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มอย.21 19019
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สอฟ.21 16016
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มอฟ.21 23023
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สออ.21 13316
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มออ.21 6511
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ มอว.21 123
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 10910119
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ.21 01616
การบัญชี:การบัญชี มบบ.21 34447
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ สบค.21 21315
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ มบค.21 31013
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 88391
รวม  ปวส.211793210
รวม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ43337
การบัญชี:การบัญชี24042
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง42042
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์65065
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์8210
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม27431
เทคนิคการผลิต:เครื่องมือกล11011
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 266 21 287
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 14 181 195
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 280 202 482


รวมจำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ช. ญ. รวม
รวม 988 655 1643


จำนวนนักศึกษา ที่ไม่จบการศึกษา ระดับ ปวช. ณ ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [นับสถานะที่เป็นนักเรียนไม่เกิน 6 ปีการศึกษา]
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.4 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4119120
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4214014
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.4319120
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.4113013
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.41404
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.4114014
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.4219019
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.4112113
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.4212012
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.419514
รวม ปวช.4 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1358143
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.4111920
การบัญชี:การบัญชีพบ.4202222
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.4142024
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.4221921
รวม ปวช.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 78087
รวม  ปวช.414288230
ปวช.5 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.5117017
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.53101
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.5115015
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.51707
รวม ปวช.5 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 40040
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีบช.5101212
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.52279
รวม ปวช.5 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 21921
รวม  ปวช.5421961
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล13013
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์9514
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ404
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง48048
ช่างยนต์:ยานยนต์70272
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์31132
การบัญชี:การบัญชี14142
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ84654
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 175 8 183
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 9 99 108
รวม ปวช. ที่ตกค้าง ทั้งสิ้น 184 107 291จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่ไม่จบการศึกษา(ตกค้าง) นับรวมไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.3 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สอย.3116016
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์มอย.3117017
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสอฟ.3113013
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังมอฟ.3115116
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสออ.317310
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมมออ.31202
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 70474
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบบ.3101111
การบัญชี:การบัญชีมบบ.3122224
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสบค.3121517
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจมบค.314711
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 85563
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศมทส.31909
รวม ปวส.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 909
รวม  ปวส.38759146
ปวส.4 ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สทย.4114014
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์สทย.4212012
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสตฟ.4116016
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังสตฟ.42606
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสอก.41505
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 53053
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีสบช.4101313
การบัญชี:การบัญชีสบช.4202020
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสคธ.4111112
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจสคธ.42011
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 14546
เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศสทท.42819
รวม ปวส.4 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 819
รวม  ปวส.46246108
รวม ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศ:เทคโนโลยีสารสนเทศ819
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:การพัฒนาเว็บเพจ21517
การบัญชี:การบัญชี04444
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง13013
เครื่องกล:เทคนิคยานยนต์16016
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม7310
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 123 4 127
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 9 100 109
รวม ปวส. ที่ตกค้างทั้งสิ้น 132 104 236


 ไม่มีข้อมูล


 ไม่มีข้อมูล


http://www.thairath.co.th/rss/edu.xml
ข่าวการศึกษา
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!


http://www.thairath.co.th/rss/tech.xml
ข่าววิทยาการ
Error : ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสารได้!