.....ขออภัย........กำลังปรับปรุงตารางเรียน.....(ให้ใช้ชั่วคราว ไปก่อน ) .........
รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:24 พ.ค. 2561]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1121:210:021:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1222:220:022:22
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1321:211:122:22
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1419:191:120:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1519:191:120:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1622:220:022:22
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1127:272:229:29
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1231:311:132:32
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.1110:100:010:10
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1122:222:224:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1221:213:324:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1321:212:223:23
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ1423:232:225:25
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1119:192:221:21
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1218:186:624:24
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.1121:219:930:30
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 337:33732:32369:369
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.115:545:4550:50
การบัญชี:การบัญชีพบ.121:145:4546:46
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.115:533:3338:38
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.121:137:3738:38
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 12:12160:160172:172
รวม  ปวช.1349:349192:192541:541
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2117:200:017:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2217:210:017:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2317:210:017:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2418:201:119:21
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2123:252:225:27
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2220:260:020:26
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.2116:240:016:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2125:280:025:28
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2225:280:025:28
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2121:210:021:21
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2217:200:017:20
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.217:917:1724:26
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 223:26320:20243:283
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.211:141:4142:42
การบัญชี:การบัญชีพบ.221:137:3738:38
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.211:225:2526:27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.220:128:2828:29
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3:5131:131134:136
รวม  ปวช.2226:268151:151377:419
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3113:131:114:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3214:140:014:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3319:190:019:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3413:130:013:13
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3113:220:013:22
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3214:220:014:22
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3117:170:017:17
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3225:250:025:25
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3116:340:016:34
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.320:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.316:60:06:6
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 150:1851:1151:186
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.311:133:3334:34
การบัญชี:การบัญชีพบ.320:128:2828:29
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.311:125:2526:26
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.322:227:2729:29
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4:5113:113117:118
รวม  ปวช.3154:190114:114268:304
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล128:1535:5133:158
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์34:3626:2660:62
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ26:340:026:34
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง179:1859:9188:194
ช่างยนต์:ยานยนต์252:2655:5257:270
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์91:1128:899:120
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10:12175:175185:187
การบัญชี:การบัญชี9:10229:229238:239
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 710:785 53:53 763:838
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 19:22 404:404 423:426
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 729:807 457:457 1186:1264