รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:18 ก.พ. 2562]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1121:210:021:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1222:220:022:22
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1321:211:122:22
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1420:201:121:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1520:201:121:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1623:230:023:23
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1127:273:330:30
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1230:300:030:30
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.1110:100:010:10
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1121:213:324:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1221:213:324:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1323:232:225:25
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ1422:222:224:24
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1119:192:221:21
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1216:166:622:22
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.1121:219:930:30
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 337:33733:33370:370
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.111:149:4950:50
การบัญชี:การบัญชีพบ.121:147:4748:48
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.112:235:3537:37
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.121:135:3536:36
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 5:5166:166171:171
รวม  ปวช.1342:342199:199541:541
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2117:200:017:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2217:210:017:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2317:210:017:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2418:201:119:21
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2123:252:225:27
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2220:260:020:26
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.2116:240:016:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2123:230:023:23
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2224:240:024:24
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2116:160:016:16
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2216:160:016:16
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.217:715:1522:22
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 214:24318:18232:261
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.211:141:4142:42
การบัญชี:การบัญชีพบ.221:137:3738:38
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.211:225:2526:27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.220:128:2828:29
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3:5131:131134:136
รวม  ปวช.2217:248149:149366:397
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3113:131:114:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3213:130:013:13
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3319:190:019:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3413:130:013:13
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3113:220:013:22
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3214:220:014:22
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3117:170:017:17
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3225:250:025:25
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3116:160:016:16
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.320:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.316:60:06:6
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 149:1661:1150:167
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.311:133:3334:34
การบัญชี:การบัญชีพบ.320:128:2828:29
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.311:126:2627:27
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.322:227:2729:29
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4:5114:114118:119
รวม  ปวช.3153:171115:115268:286
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล127:1525:5132:157
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์34:3424:2458:58
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ26:340:026:34
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง176:17610:10186:186
ช่างยนต์:ยานยนต์254:2675:5259:272
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์83:838:891:91
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ7:9176:176183:185
การบัญชี:การบัญชี5:6235:235240:241
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 700:746 52:52 752:798
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 12:15 411:411 423:426
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 712:761 463:463 1175:1224