==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ก่อนวันทำการของ สัปดาห์ถัดไปภายใน 6 ทุ่ม ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบ 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษารวบรวม เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการสรุปส่งวิทยาลัยและแจ้งผลต่อให้งานกิจกรรมต่อไป==
1นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ1423319248.3373.27  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1121147504.0094.60  
2นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0094.44  
3นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1213343472.1390.27  
4นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
  นางยุพิน   จันลา
มบบ.1112234372.7091.19 
5นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1103327300.0088.15  
6นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2100218200.0088.61  
7นายสุริยา   กันภัยชอ.1100017170.0097.71  
8นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2240137429.5285.71  
9นายจักรพันธ์   ผิวผ่องสอว.1100010100.0086.94  
10นายณัฐพล   เทพมามบค.1111116185.5691.82  
11นายอภินันท์   ดรุณพันธ์สอย.1110034352.8697.93  
12นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3087.20  
13นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3087.20  
14นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3087.20  
15นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.1125629375.4177.84  
16นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.22601152227.2776.92  
17นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1210030313.2389.00  
18นายสุริยา   กันภัยชอ.56200042420.0097.62  
19นายสุริยา   กันภัยชอ.1200042420.0097.62  
20ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1100012120.0097.22  
21นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.221022243627.7871.95  
22นายธีรวัฒน์   อภิบาลสบบ.1110025263.8596.66  
23นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.1110020214.7696.40  
24นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.21444132119.0570.22  
25นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24400172119.0584.27  
26นายสุทิน   ชูวาชย.14400172119.0586.04  
27นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ1400024240.0092.82  
28นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1110020214.7692.47  
29ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นสออ.1110113156.6787.84  
30นายสำ   บุญเพิ่มชย.22500162123.8168.06  
31นายสำ   บุญเพิ่มชย.21612132128.5765.24  
32นายสุทิน   ชูวาชย.1511218214.7682.98  
33นายวิโรจน์   ละดาดกชก.1120027296.9088.21  
34นายชาญวิทย์   กอแก้วมอฟ.1112231342.9488.17  
35ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.56200046460.0087.20  
36ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.1200046460.0087.20  
37นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2101221230.0080.19  
38นางสวาท   วิสัยพค.1232230358.5781.92  
39นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2212318224.5578.08  
40นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1201121220.0084.60  
41นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.211412203638.8958.59  
42นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1312318224.5580.41  
43นายชาญวิทย์   กอแก้วสอฟ.1111223263.8578.90  
44ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.1102320230.0078.50  
45นายสุทิน   ชูวาชย.1610121234.3578.07  
46นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.56324838484.1774.98  
47นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.1324838484.1774.98  
48นายทศพล   ทองผุดชก.21345192711.1171.49  
49นางสาวปวีณ์ริศา   ทิพย์จ้อยชช.211003112441.6757.02  
50นายภคิน   บุญประสมชย.23533132123.8162.10  
51นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.22771092626.9249.98  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0096.67 
2ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1100012120.0096.25  
3นายธีรวัฒน์   อภิบาลสบบ.1110025263.8596.41  
4นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1112247502.0091.43  
5นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ1402222240.0090.42  
6นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1222243474.2690.37  
7นายจักรพันธ์   ผิวผ่องสอว.1100010100.0088.25 
8ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นสออ.1111212156.6786.48 
9นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2200115160.0089.38  
10นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1104525300.0084.42  
11นายอภินันท์   ดรุณพันธ์สอย.1110034352.8695.75 
12นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2121317229.0981.02  
13นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11434293710.8182.41  
14นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
  นางยุพิน   จันลา
มบบ.1120036385.2692.23 
15นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.221111243630.5679.64  
16นายสุริยา   กันภัยชอ.1102215170.0083.38  
17นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2111114166.2584.28 
18นายณัฐพล   เทพมามบค.1111116185.5691.79 
19นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.1110020214.7688.84  
20นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2241137429.5288.85 
21นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1210021224.5593.77 
22นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3089.12 
23นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3089.12 
24นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3089.12 
25นายสำ   บุญเพิ่มชย.22500162123.8178.87  
26นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1120019219.5291.48  
27นายชาญวิทย์   กอแก้วมอฟ.1103430340.0079.85  
28นายวิโรจน์   ละดาดกชก.1120127306.6783.72  
29ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.1101320230.0081.96  
30นางสวาท   วิสัยพค.12081026360.0080.28  
31นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.211222223633.3367.36 
32นายชาญวิทย์   กอแก้วสอฟ.1120024267.6975.22  
33นายภคิน   บุญประสมชย.23500162123.8182.59  
34นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.56342244508.0084.11  
35นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.1342244508.0084.11  
36นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24422152119.0581.70  
37นายสำ   บุญเพิ่มชย.21614112128.5767.43  
38ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.56204640460.0083.91  
39ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.1204640460.0083.91  
40นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2212516224.5571.67  
41นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.13323162213.6478.96  
42นายสุทิน   ชูวาชย.15401162119.0580.36  
43นายทศพล   ทองผุดชก.21334202711.1176.34  
44นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1211326303.3381.89  
45นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.21091211230.0056.96  
46นายนำพล   จุหลันชช.1113361010.0058.06  
47นางสาวปวีณ์ริศา   ทิพย์จ้อยชช.211003112441.6755.42  
48นายสุทิน   ชูวาชย.1415515214.7662.23  
49นายสุทิน   ชูวาชย.16347132313.0463.57  
50นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.22668122623.0854.52  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1121147504.0094.60  
2นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0092.59 
3นายจักรพันธ์   ผิวผ่องสอว.1100010100.0092.78 
4นายสุริยา   กันภัยชอ.56200040400.0091.94  
5นายสุริยา   กันภัยชอ.1200040400.0091.94  
6นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1222243474.2690.62  
7นายวิโรจน์   ละดาดกชก.1120028306.6786.03  
8นายธีรวัฒน์   อภิบาลสบบ.1110025263.8593.28  
9นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
  นางยุพิน   จันลา
มบบ.1130035387.8987.82  
10นายสุริยา   กันภัยชอ.1103313160.0083.68  
11นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2103317200.0081.53  
12ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1100012120.0088.89  
13ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นสออ.1110014156.6786.69  
14นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1104525300.0082.13  
15นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินสบค.1120020229.0990.68  
16นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2103313160.0082.64  
17นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11423303710.8178.67  
18นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2202511160.0078.82  
19นายณัฐพล   เทพมามบค.11200161811.1192.81  
20นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2240038429.5287.86  
21นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ1411221244.1774.62  
22ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.56222242464.3578.56  
23ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.1222242464.3578.56  
24นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.211311223636.1169.08  
25นายสำ   บุญเพิ่มชย.22514122123.8166.68  
26ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.1101320230.0074.15  
27นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2205913220.0064.27  
28นายอภินันท์   ดรุณพันธ์สอย.1110034352.8692.53  
29นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3091.14  
30นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3091.14  
31นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3091.14  
32นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1213623303.3375.92  
33นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.1110020214.7687.86  
34นายสำ   บุญเพิ่มชย.2165692128.5758.42  
35นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24402152119.0580.87  
36นางสวาท   วิสัยพค.12666243616.6762.30  
37นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.21013167230.0050.24  
38นายสุทิน   ชูวาชย.15511152123.8177.39  
39นายภคิน   บุญประสมชย.23522142123.8177.09  
40นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.563644405012.0075.25  
41นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.13644405012.0075.25  
42นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1124613219.5270.18  
43นายนำพล   จุหลันชช.1113451010.0052.19  
44นางสาวปวีณ์ริศา   ทิพย์จ้อยชช.211002122441.6757.18  
45นายทศพล   ทองผุดชก.21438152714.8163.52  
46นายสุทิน   ชูวาชย.16534142321.7461.63  
47นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.13535122222.7359.96  
48นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.22791272626.9246.06  
49นายสุทิน   ชูวาชย.14645102128.5758.10  
50นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1255892222.7346.93  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0091.23 
2ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นสออ.1110212156.6787.22 
3ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1101111120.0085.09  
4นายจักรพันธ์   ผิวผ่องสอว.1100010100.0088.42  
5นายสุริยา   กันภัยชอ.1204436400.0088.42  
6นายสุริยา   กันภัยชอ.56204436400.0088.42  
7นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1222244484.1791.93  
8นายสุริยา   กันภัยชอ.1112213166.2581.92  
9นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินสบค.1102220220.0083.13  
10นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1121147504.0094.56  
11นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.221200243633.3374.56  
12นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2105515200.0075.92  
13นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ1413419244.1778.31  
14นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
  นางยุพิน   จันลา
มบบ.1130134387.8985.37  
15นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2112213166.2579.20  
16นายวิโรจน์   ละดาดกชก.1124523306.6772.14  
17นายธีรวัฒน์   อภิบาลสบบ.1115718263.8574.02  
18นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1105525300.0083.33  
19นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.211400223638.8969.96  
20นายอภินันท์   ดรุณพันธ์สอย.1100034340.0092.72  
21นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11577253713.5168.25  
22นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3095.23  
23นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3095.23  
24นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3095.23  
25นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2240038429.5287.46  
26นายชาญวิทย์   กอแก้วมอฟ.11211121345.8868.96  
27นายณัฐพล   เทพมามบค.11200161811.1192.90  
28นายชาญวิทย์   กอแก้วสอฟ.113011122611.5460.92  
29นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2205511160.0068.75  
30นายสำ   บุญเพิ่มชย.22433142119.0565.69  
31นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1212425303.3373.71  
32ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.56240636468.7075.52  
33ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.1240636468.7075.52  
34นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2106913220.0068.18  
35นายสำ   บุญเพิ่มชย.21644112128.5758.35  
36ว่าที่ ร.ท.ชิตวัน   ราชภักดีชฟ.1101518230.0069.11  
37นายภคิน   บุญประสมชย.23700142133.3378.64  
38นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24433142119.0577.31  
39นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.11300202313.0475.40  
40นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1127712219.5265.16  
41นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.22112138224.5551.19  
42นางสวาท   วิสัยพค.12889193622.2251.13  
43นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.121000122245.4562.70  
44นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.5638610325016.0060.18  
45นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.138610325016.0060.18  
46นายทศพล   ทองผุดชก.215810122718.5256.88  
47นายทศพล   ทองผุดสอผ.110465110.0059.81  
48นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.13458102218.1853.70  
49นายสุทิน   ชูวาชย.1476862133.3346.68  
50นางสาวปวีณ์ริศา   ทิพย์จ้อยชช.21108862441.6736.02  
51นายสุทิน   ชูวาชย.1558972123.8146.66  
52นายนำพล   จุหลันชช.1124711020.0042.04  
53นายสุทิน   ชูวาชย.16107762343.4843.09  
54นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.229131342634.6230.21  
[วันที่รายงาน 18 ก.พ. 2562]


ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน