==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ก่อนวันทำการของ สัปดาห์ถัดไปภายใน 6 ทุ่ม ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบ 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษารวบรวม เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการสรุปส่งวิทยาลัยและแจ้งผลต่อให้งานกิจกรรมต่อไป==
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1121147504.0094.60  
2นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0094.44  
3นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1213343472.1390.27  
4นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
  นางยุพิน   จันลา
มบบ.1112234372.7091.19 
5นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1103327300.0088.15  
6นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2100218200.0088.61  
7นายสุริยา   กันภัยชอ.1100017170.0097.71  
8นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2240137429.5285.71  
9นายจักรพันธ์   ผิวผ่องสอว.1100010100.0086.94  
10นายณัฐพล   เทพมามบค.1111116185.5691.82  
11นายอภินันท์   ดรุณพันธ์สอย.1110034352.8697.93  
12นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3087.20  
13นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3087.20  
14นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3087.20  
15นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.1125629375.4177.84  
16นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.22601152227.2776.92  
17นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1210030313.2389.00  
18นายสุริยา   กันภัยชอ.56200042420.0097.62  
19นายสุริยา   กันภัยชอ.1200042420.0097.62  
20ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1100012120.0097.22  
21นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.221022243627.7871.95  
22นายธีรวัฒน์   อภิบาลสบบ.1110025263.8596.66  
23นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.1110020214.7696.40  
24นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.21444132119.0570.22  
25นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24400172119.0584.27  
26นายสุทิน   ชูวาชย.14400172119.0586.04  
27นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ1400024240.0092.82  
28นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1110020214.7692.47  
29ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นสออ.1110113156.6787.84  
30นายสำ   บุญเพิ่มชย.22500162123.8168.06  
31นายสำ   บุญเพิ่มชย.21612132128.5765.24  
32นายสุทิน   ชูวาชย.1511218214.7682.98  
33นายวิโรจน์   ละดาดกชก.1120027296.9088.21  
34นายชาญวิทย์   กอแก้วมอฟ.1112231342.9488.17  
35นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2101221230.0080.19  
36นางสวาท   วิสัยพค.1232230358.5781.92  
37นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1201121220.0084.60  
38นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2203518230.0077.05  
39นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.211412203638.8958.59  
40นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1312318224.5580.41  
41นายชาญวิทย์   กอแก้วสอฟ.1111223263.8578.90  
42นายสุทิน   ชูวาชย.1610121234.3578.07  
43นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.56324838484.1774.98  
44นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.1324838484.1774.98  
45นายทศพล   ทองผุดชก.21345192711.1171.49  
46นางสาวปวีณ์ริศา   ทิพย์จ้อยชช.211003112441.6757.02  
47นายภคิน   บุญประสมชย.23533132123.8162.10  
48นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.22771092626.9249.98  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0096.67 
2ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1100012120.0096.25 
3นายธีรวัฒน์   อภิบาลสบบ.1110025263.8596.41 
4นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1112247502.0091.43  
5นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ1402222240.0090.42  
6นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1222243474.2690.37 
7นายจักรพันธ์   ผิวผ่องสอว.1100010100.0088.25 
8ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นสออ.1111212156.6786.48  
9นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2101317200.0084.88  
10นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2200115160.0089.38 
11นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1104525300.0084.42  
12นายอภินันท์   ดรุณพันธ์สอย.1110034352.8695.75 
13นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11434293710.8182.41 
14นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
  นางยุพิน   จันลา
มบบ.1120036385.2692.23 
15นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.221111243630.5679.64 
16นายสุริยา   กันภัยชอ.1102215170.0083.38  
17นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2111114166.2584.28 
18นายณัฐพล   เทพมามบค.1111116185.5691.79  
19นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.1110020214.7688.84  
20นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2241137429.5288.85  
21นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1210021224.5593.77 
22นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3089.12 
23นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3089.12 
24นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140039439.3089.12 
25นายสำ   บุญเพิ่มชย.22500162123.8178.87 
26นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1120019219.5291.48 
27นายชาญวิทย์   กอแก้วมอฟ.1103430340.0079.85  
28นายวิโรจน์   ละดาดกชก.1120127306.6783.72  
29นางสวาท   วิสัยพค.12081026360.0080.28  
30นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.211222223633.3367.36  
31นายชาญวิทย์   กอแก้วสอฟ.1120024267.6975.22 
32นายภคิน   บุญประสมชย.23500162123.8182.59  
33นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.56342244508.0084.11  
34นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.1342244508.0084.11  
35นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24422152119.0581.70  
36นายสำ   บุญเพิ่มชย.21614112128.5767.43  
37นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2202616220.0072.27  
38นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.13323162213.6478.96  
39นายสุทิน   ชูวาชย.15401162119.0580.36  
40นายทศพล   ทองผุดชก.21334202711.1176.34  
41นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1211326303.3381.89  
42นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.21091211230.0056.96  
43นายนำพล   จุหลันชช.1113361010.0058.06  
44นางสาวปวีณ์ริศา   ทิพย์จ้อยชช.211003112441.6755.42  
45นายสุทิน   ชูวาชย.1415515214.7662.23  
46นายสุทิน   ชูวาชย.16347132313.0463.57  
47นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.22668122623.0854.52  
[วันที่รายงาน 21 ก.ค. 2561]


ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน