ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more