แบบประเมินผลการติดตาม โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ป

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

การจัดการเรียนการสอน

Read more