การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศหยุดการเรียนในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดการจัดการเรียนชดเชยในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564

ประกาศหยุดการเรียนใน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

แบบคำร้องขอรับการประเมินใหม่(กรณีได้เกรด 0 (ศูนย์) เฉพาะระดับ (ปวช.) และแบบคำร้องขอทำรายวิชาให้สมบูรณ์ สำหรับผู้ที่ได้รับผลการเรียน มส.

แบบคำร้องขอรับการประ

Read more

เรื่อง ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ ๑๒ ออนไลน์)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more