ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัคเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more