โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายศุภวิทย์  โกพล  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารวิทยบริการ