โครงการอบรมพัฒนศัยกภาพผู้รียนด้านกรอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ)

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนศัยกภาพผู้รียนด้านกรอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2563ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุดผา อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร