เว็บไซต์ครู

เว็บไซต์บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ชื่อ-สกุล แผนกวิชา เว็บไซต์
นายวีระพล  ราชาธรรมกุล ยานยนต์
นายรัฐนันท์  ผลสุข ยานยนต์
นายธนญชัย  บุญเพิ่ม ยานยนต์
นายดุษฎี   ปฏิโชติ ยานยนต์
นายอภินันท์  ดรุณพันธ์ ยานยนต์
นายประสิทธิ์  ภูมั่น ยานยนต์
นายชัยวัฒน์  มาทวี ยานยนต์
นายเมธาวี  เสนาดี ยานยนต์
นางสาวกนกวรรณ  หอมหวล ยานยนต์
นายนพพร  ไกรยวงษ์ ไฟฟ้ากำลัง
นายสุชีวิน  พุฒผา ไฟฟ้ากำลัง
นายเกษอมร  มิ่งขวัญ ไฟฟ้ากำลัง
นายกิตติพงษ์  หายเคราะห์ ไฟฟ้ากำลัง
นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะแสง ไฟฟ้ากำลัง
นายอนุวัฒน์  พุฒจันทร์ ไฟฟ้ากำลัง
นายจตุรพร   โพธิ์ศรี ไฟฟ้ากำลัง
นายวัฒนา  ศรีรารักษ์ ไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ร.ท.ชัยสิทธิ์  ต่อต้น อิเล็กทรอนิกส์
นายกฤษณ์นพัฒน์  ไชยมาตร์ อิเล็กทรอนิกส์
นายวุฒินันท์  เอกสัน อิเล็กทรอนิกส์
นายเสกสรรค์  สิงทิศ อิเล็กทรอนิกส์
นายสุริยา   กันภัย อิเล็กทรอนิกส์
นายอรุณ  ชุมอาจ อิเล็กทรอนิกส์
นายชวาล  แข็งแรง เทคนิคคอมพิวเตอร์
นายจักรพันธ์  ผิวผ่อง เทคนิคคอมพิวเตอร์
นายนิติ  จันทร์จำปา เทคนิคคอมพิวเตอร์
นางสาวปณิดา  ดวงแก้ว เทคนิคคอมพิวเตอร์
นายวินัย  ศรีแก้ว เทคนิคพื้นฐาน
นายธนกฤต  ทองประสม เทคนิคพื้นฐาน
นายทศพล   ทองผุด ช่างกลโรงงาน
นายพงษ์สุริยา  เรณู ช่างกลโรงงาน
นายพงษ์เกษม  ทองปน ช่างกลโรงงาน
นายพัสกร  เลาหะเอกกริน ช่างกลโรงงาน
นายธนาธร  เชื่องดี ช่างกลโรงงาน
นางสาวจิราภรณ์  ขุ่มด้วง ช่างกลโรงงาน
นายสวัสดิ์  ลารังสิทธิ์ ช่างเชื่อมโลหะ
นายปิยะ  โกษา ช่างเชื่อมโลหะ
นายวีระพงษ์  ตังควัฒนา ช่างเชื่อมโลหะ
นางภัทรวดี  เรณู ช่างเชื่อมโลหะ
นายธนวัฒน์  กิ่งแสง ช่างโยธา
นายณัฐพัชร์  วรพิมรัฐ ช่างโยธา
นางสาวทัศพร  ครองยุติ การบัญชี
นางสาวสุดาพร  ทาทอง การบัญชี
นางสาววารุณี  เทือกตาถา การบัญชี
นางสาวทักษพร  จรลอง การบัญชี
นางสาวกรรณิการ์ ครองยุติ การบัญชี
นางสาวอรอนงค์  อำมะ การบัญชี
นายธีรวัฒน์  อภิบาล การบัญชี
นางสาวอัญชนา  มานะบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายณธีพัฒน์  โพธิถาวรวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวปริม  อุปถัมภ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวจริยา  พุ่มแจ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอัญชลี  ผาหยาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวรวิศิริกาญจน์  มาลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวทัศน์ญา  ทองพิทักษ์ สามัญสัมพันธ์
นายพุทธิวัฒน์    ตามบุญ สามัญสัมพันธ์
นางสวาท  วิสัย สามัญสัมพันธ์
นางสาวปนัดดา  อุ่นกาย สามัญสัมพันธ์
นายบริวัตร  พิบูลมัยกิจ สามัญสัมพันธ์
นางสาวมลิวัลย์  จินตชิน สามัญสัมพันธ์
นายพิพัฒนพงษ์  สุพรรณคำ สามัญสัมพันธ์
นางสาวเบญจมาส  พันธเสน สามัญสัมพันธ์
นายสุรพงษ์  บุญเพิ่ม สามัญสัมพันธ์