เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ปีกาศึกษา ๒๕๖๓ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ ปีกาศึกษา ๒๕๖๓ และการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓