ทำเนียบผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ปัจจุบัน

นายปัญญา ซื่อสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
14 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 64

นายวิโรจน์ ธิมา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
13 ธ.ค. 59-14 ต.ค. 62

นายกิตติพงษ์ บุตรบุราณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
26 ต.ค. 58-14 พ.ย. 59

นายภูริณัฐ อมรศักดิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
23 มิ.ย. 52-14 ก.ย. 58

ปรัชญา

“สิ่งแวดล้อมดี  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นำชุมชน”


วิสัยทัศน์

สถานศึกษาคุณธรรม คุณภาพ มาตรฐาน” 

สีประจำวิทยาลัย

ชมพู-ขาว

พันธกิจ
1) ยกระดับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา
3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4) จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
5) จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

          ปี 2550 ได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาศัยและขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดการเรียนการสอน โดยเปิดสอน 4 สาขาวิชาคือ แผนกวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี จำนวน นักศึกษาเริ่มแรก 130 คน มีครูจ้างสอน 4 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน พี่น้องในชุมชนที่ยากจนมี โอกาสได้เรียนวิชาชีในท้องถิ่นตน แทนการย้อยถิ่นฐานเข้าไปเรียนในเมืองใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายภูริณัฐ อมรศักดิ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มา ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย

          วันที่ 17 ธันวาคม 2551 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร และได้ย้ายมาขออาศัยอาคารเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา เพิ่มเป็น 240 คน และเปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชาคือ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งที่ 618/2552 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 ให้ นาย ลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร ในขณะนั้นมีครูจ้างสอน จำนวน 7 คน (ยังไม่มีข้าราชการ) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งให้ นายภูริณัฐ อมรศักดิ์ มาบรรจุในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร ตามคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1026/2552 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 โดยไม่มีรองผู้อำนวยการ มีจำนวน นักศึกษา 520 คน ครูจ้างสอน 17 คน วันที่ 1 เมษายน 2553 ได้มีพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู จำนวน 4 คน มาช่วยปฏิบัติงาน ประมาณ เดือนธันวาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้บรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 จำนวน อัตรา ยังไม่มีรองผู้อำนวยการและมีครูจ้างสอน 34 คน เจ้าหน้าที่ 14 คน นักเรียนนักศึกษา จำนวน 744 คน

         ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ มีพื้นที่ ทั้งหมด 90-0-32 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 188 หมู่ 4 บ้านหินสูง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี