ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษา

0 คน
ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562
จำแนกตามสาขาวิชา

ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ลำดับ  สาขาวิชา  ปวช.1  ปวช.2  ปวช.3  รวม 
 ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม  ชาย  หญิง  รวม 
 1 ช่างยนต์  105 7 112 88 2 90 76 2 78 280
 2 ช่างกลโรงงาน  60 3 63 53 3 56 48 2 50 169
 3 ช่างเชื่อมโลหะ  27  27 7  7 15  15 49
 4 ช่างไฟฟ้ากำลัง  96 4 100 71 9 80 57  57 237
 5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  32 9 41 21 7 28 46  46 115
 6 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  16 4 20 19 6 25 11 14 25 70
 7 การบัญชี  2 62 64 3 90 93 3 85 88 245
 8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  4 73 77 2 59 61 5 58 63 201
 รวม  342 162 504 264 176 440 261 161 422 1,366

ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับสาขาวิชาปวส.1ปวส.2
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1เทคนิคเครื่องกล7727955 134
2เทคนิคการผลิต22 2210  32
3ไฟฟ้า58 58513 112
4อิเล็กทรอนิกส์15116267 49
5เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์9413103 26
6การบัญชี36568357 128
7คอมพิวเตอร์ธุรกิจ23032234 68
รวม 186 102 288 157 104 549