แผนกวิชาโยธา

หัวหน้าแผนกช่างโยธา

นายวินัยศรีแแก้ว

หัวหน้าแผนกช่างโยธา

นายธนวัฒน์ กิ่งแสง

ครูแผนกวิชาโยธา