แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0047

นางสาวพรปวีณ์ ด้วงเงิน

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0015

นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์

รองหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

download (1)

นางสาวปริม อุประถัมภ์

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

download (1)

นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0052

นางสาวอัญชลี ผาหยาด

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

download (1)

นางโฉมเฉลา ยุทธศักดิ์วงศ์

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล