แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0046

นางสาวธัญญรัตน์ เดชเสน

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0037

นางสาวทัศน์ญา ทองพิทักษ์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสวาท วิสัย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0031

นางสาวปนัดดา อุ่นกาย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0028

นางสาวฐิติมา ภูมิลำเนา

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0066

นางสาวมลิวัลย์ จินตชิน​

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0019

นายบริวัตร พิบูลมัยกิจ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์