แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0025

นายนพพร ไกรยวงษ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายฐปกรณ์ รักษาศีล

รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

download (1)

นายเกษอมร มิ่งขวัญ

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสุชีวิน พุฒผา

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0038

นางสาวพรสุดา หางนาค

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0017

นายณัฐพล ทองทับ

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง