แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายนิติ จันทร์จำปา

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

รูปครูแผนก4

นางสาวชญาณี จุลทัศน์

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

รูปครูแผนก5

นายสุรศักดิ์ บำรุง

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์