แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายชวาล แข็งแรง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง

รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายนิติ จันทร์จำปา

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นางสาวปณิดา_ดวงพร-แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์2

นางสาวปณิดา ดวงแก้ว

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์