แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0026

นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง

รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายนิติ จันทร์จำปา

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์