แผนกวิชาช่างเชื่อม

แผนกวิชาช่างเชื่อม

นายปิยะ โกษา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อม

นายณัวิชช์ กิติทรัพย์มงคล

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อม

นายวีระพงษ์ ตังควัฒนา

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อม