แผนกวิชาช่างเชื่อม

แผนกวิชาช่างเชื่อม

นายปิยะ โกษา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อม

นายนำพล จุหลัน

รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อม

นายวีระพงษ์ ตังควัฒนา

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อม