แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0012

นายสุริยา กันภัย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายอรุณ ชุมอาจ

รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0071

ว่าที่ร.ท.ชัยสิทธิ์ ต่อต้น

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายกฤษณ์นพัฒน์ ไชยมาตร์

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0014

นายวุฒินันท์ เอกสัน

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0030

นายเสกสรรค์ สิงทิศ

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์