แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

นายประสิทธิ์ ภูมั่น

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0011

นายวีระพล ราชาธรรมกุล

รองหัวหน้าแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0021

นายธนญชัย บุญเพิ่ม

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายดุษฎี ปฏิโชติ

ครูประจำแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0024

นายอภินันท์ ดรุณพันธ์

ครูประจำแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0043

นายสุทิน ชูวา

ครูประจำแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0044

นายวิชญ์นเรนฤทธิ์ จันทร์ส่อง

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายรัฐนันท์ ผลสุข

ครูประจำแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0049

นายชัยวัฒน์ มาทวี

ครูประจำแผนกช่างยนต์