แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

นายประสิทธิ์ ภูมั่น

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0011

นายวีระพล ราชาธรรมกุล

รองหัวหน้าแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0021

นายธนญชัย บุญเพิ่ม

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายดุษฎี ปฏิโชติ

ครูประจำแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0024

นายอภินันท์ ดรุณพันธ์

ครูประจำแผนกช่างยนต์

download (1)

นายรัฐนันท์ ผลสุข

ครูประจำแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0049

นายชัยวัฒน์ มาทวี

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นางสาวกนกวรรณ หอมหวล

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายเมธาวี_เสนาดี

ครูประจำแผนกช่างยนต์