แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

นายประสิทธิ์ ภูมั่น

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0011

นายวีระพล ราชาธรรมกุล

รองหัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายธนญชัย บุญเพิ่ม

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายดุษฎี ปฏิโชติ

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายอภินันท์ ดรุณพันธ์

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายชัยวัฒน์ มาทวี

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายรัฐนันท์ ผลสุข

ครูประจำแผนกช่างยนต์

นายเมธาวี_เสนาดี

ครูประจำแผนกช่างยนต์

-

ครูประจำแผนกช่างยนต์