แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกช่างกลโรงงาน

นายทศพล ทองผุด

หัวหน้าแผนกแผนกช่างกลโรงงาน​

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0073

นายพงษ์เกษม ทองปน

รองหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน​

นายนราธร เชื่องดี

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน​

นางสาวจิราภรณ์ ขุ่มด้วง

ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน

นายพัสกร เลาหะเอกริน

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน​