แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกช่างกลโรงงาน

นายทศพล ทองผุด

หัวหน้าแผนกแผนกช่างกลโรงงาน​

นายเรวัตร สำราญรื่น

รองหัวหน้าแผนกแผนกช่างกลโรงงาน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0073

นายพงษ์เกษม ทองปน

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน​

นายพงษ์สุริยา เรณู ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพงษ์สุริยา เรณู

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน​

นายนราธร เชื่องดี

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน​

นายพัสกร เลาหะเอกริน

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน​