แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี
บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0027

นางสาวกรรณิการ์ ครองยุติ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0029

นางสาวทักษพร จรลอง

รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0041

นายธีรวัฒน์ อภิบาล

ครูประจำหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0050

นางสาวอรอนงค์ อำมะ

ครูประจำหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี