แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี
1นางสาวทัศพร ครองยุติ หั_หน้าแผนกวิชาการบัญชี2

นางสาวทัศพร ครองยุติ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0027

นางสาวกรรณิการ์ ครองยุติ

รองหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0029

นางสาวทักษพร จรลอง

ครูประจำหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0041

นายธีรวัฒน์ อภิบาล

ครูประจำหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0050

นางสาวอรอนงค์ อำมะ

ครูประจำหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี