งานวิจัย พัฒนาฯ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ2

นายสรุศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเกษอมร มิ่งขวัญ

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวเบญมาส พันธเสน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเบญจมาส พันธเสน

ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนารวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง

ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนารวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายจตุพร โพธิ์ศรี แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง2

นายจตุรพร โพธิ์ศรี

ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนารวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0056

นางเจนจิรา เมฆวัน

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนารวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • จัดทำและเผยแพร่การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา อาคารสถานที่ บุคลากร การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ
 • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 • ประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 • วิเคราะห์วิจัยหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน
 • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป
 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการแลหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความข้าใจในหลักการ จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรตลอดจนระเบียนการจัดการศึกษา และระเบียบการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรนั้น
 • จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก กำหนดการสอบ แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การบันทึกเวลาเรียน ฯลฯ ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสมสมหน่วยกิต
 • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย