งานประกันคุณภาพฯ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายปัญญา ซื่อสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปิยะ โกษา

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0034

นายณัฐพล เทพมา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

นายเรวัตร สำราญรื่น

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

IMG_2777

นายวิชญ์เรนฤิทธิ์ จันทร์ส่อง

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0059

นางสาวศิโรรัตน์ ภูหัดธรรม

เจ้าหน้าที่านประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
  • ประสานงานกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • ประสานงานกับสถานศึกษาอื่น แผนกวิชา และงานต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย