งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

นายปัญญา ซื่อสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0077

นายธงรบ เวฬุบับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0020

นายฐปกร รักษาศีล

หัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0032

นายวินัย ศรีแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธนญชัย บุญเพิ่ม

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0073

นายพงษ์เกษม ทองปน

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0016

นายนำพล จุหลัน

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0045

นายกฤษณ์นพัฒน์ ไชยมาตร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุชีวิน พุฒผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0067

นายวีรพงษ์ ตังควัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0025

นายนพพร ไกรยวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0049

นายชัยวัฒน์ มาทวี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายพงษ์สุริยา เรนู

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0018

นายชัชวาล ชินวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

download (1)

นายภคิน บุญประสม

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธนวัฒน์ กิ่งแสง หัวหน้าแผนกโยธา

นายธนวัฒน์ กิ่งแสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0052

นางสาวอัญชลี ผาหยาด

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
  • 3. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ 
  • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย