งานการเงิน

งานการเงิน

นายปัญญา ซื่อสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0077

นายธงรบ เวฬุบับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0046

นางสาวธัญญรัตน์ เดชเสน

หัวหน้างานการเงิน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0022

นายดุษฎี ปฏิโชติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวพรสุดา หางนาค

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0060

นางสาวจุฬารัตน์ พุฒผา

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0051

นางปนัดดา ไหลริน

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

    • จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    • รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
    • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
    • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
    • ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
    • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
    • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
    • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย