ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

(ว่าง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธงรบ เวฬุบับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(ว่าง)

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา