ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

นายปัญญา ซื่อสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

นายศุภวิทย์ โกพล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธงรบ เวฬุบับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา