การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปีการศึกษา ๒๕๖๕