ตอบแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ตอบแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2563

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA6MA0cvfMUFiPgNtFSxRmn1iV56xmyE3Jffkep6CqiwrLTw/viewform