การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๔