Online Services ระบบสารสนเทศ

ศธ. 02 ออนไลน์

ระบบบริหารสถานศึกษา, ลงทะเบียนเรียน

E-Learning

สื่อการเรียน การสอนออนไลน์

Digital Library

E-Book ห้องสมุดออนไลน์

สอศ. เรียนฟรี

รายการหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช.

V-COP

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

รายงานข้อมูล สถิติ

ข้อมูลสถิติ บุคลากร นักศึกษา สถานศึกษา

DLTV

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

นายปัญญา ซื่อสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Google Classroom

ห้องเรียนออนไลน์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ผลงานของเรา